چشم اندازهای جغرافیایی

سوالات تستي دفاعي - قسمت سوم

31_ گا زهاي سمي شيميايي براي اولين بار به ترتيب در كدام سالها به كار رفت؟

 

1 ) 1915-1916 -1917         2 )1914 -1915 -1917         3 ) 1919 -1918 -1917

 

32 _ در جنگ جهاني اول از كدام عوامل شيميايي زير استفاده شد؟

 

1 )گاز خفه كننده برم -کلر                 2 )گاز خفه كننده فسژن-آکینیت           3 )همه موارد

 

33 _در جنگ جهاني دوم از كدام عوامل شيميايي زير استفاده شد؟

1 )آتش زا                                 2 )دود انگيز                        3 )همه موارد

 

34 _رزمند گان اسلام بيش از چند مورد هدف بمباران شيميا يي عراق قرار گرفتند و از چه نوع گازهایی استفاده کردند.

1 )20 _گاز خردل                      2 )25 _گز خردل                 3 )30 _گازخردل

 

35 _به سلاح هايي كه عامل موثر آن ها مواد شيميايي است........................مي گويند؟

1)شيميايي                                 2 )هسته اي                           3 )میکروبی

 

36_سلاح هاي شيميايي كدام يك از ضايعات زير را در انسان و موجودات بوجود مي آورد؟

1 )هوشیا ری                                   2‌)فلج شدن                                  3 )هیچکدام

 

37 _كدام يك از حالت هاي مواد شيميايي است؟

1 )جامد  - مایع                                  2 )مايع – گا ز                                   3 ) جامد  - مایع - گا ز                                                                   

 

38_كدام يك از راههاي ورود عوامل شيميايي به بدن است؟

1 )چشم  - پوست                                    2 )پا   - دست                                      3 )همه موارد

 

39 _به حاصلضرب غلظت در واحد زمان كه شدت عمل فيزيولوژيكي را مشخص ميكند............... ميگويند؟

1 )پايداري                  2 )دز                                       3 )ئيدروليز

 

40 _ مواد شیمیا یی از نظر نوع عبارتند از :

1 )اشك آور  - اعصاب  -خون                  2 )سرفه  - اسهال – تهوع                        3 ) غلظت- دز – پایداری  

 

41 _مقدار ميلي گرم غبار يا ذرات مواد شيميايي در واحد حجم هوا را ......................ميگويند؟

1 )غلظت شيميايي                       2 )دز                                         3 )پايداري

 

42 _.............مقدار معيني از عوامل شيميايي است كه50 درصد از پرسنل يگانهايي را كه بدون حفاظت باشد از      ما موريت باز مي دارد؟

1 )پايداري                                2 )دز ناتوان كننده متوسط                    3 )حروف ش.م.ر

 

43 _كلمه " ش .م .ر "  به چه معنا ست؟

1 )شيميايي- ميكروبي- راداري       2 )شيميايي-ميكروبي-راديواكتيو        3)همه مورد

 

44_كدام شهر ‘در كدام ماه سا ل توسط رژيم حاكم بر عراق بمباران شیمیا یی شد .

1)خرمشهر-اسفند                          2)حلبچه-فروردين                          3)آبادان-آذر

 

45_كدام يك از مشخصات از ویژگیهای عامل اعصاب است؟

1)مايع و بخار است                       2)گاز است                                    3)جامد است

 

46_علائم اوليه ي تاثير گاز اعصاب كدام است؟

1)تنگي مردمك چشم  - آب ریزش از بینی             2)شلي دست و پا- سر گیجه- تهوع                      3)همه موارد

 

47_براي رفع آلودگي و برداشتن قطرات عامل از روي پوست از چه چيزي استفاده ميشود؟

1)آب و صابون – قوطی امداد انفرادی ش.م.ر                            2)صابون- آمپول                  3)شستن پوست با بنزین

 

48_كدام يك از مشخصات از علایم  عامل خون نيست؟

1)به صورت گاز است                  2)از طريق دستگاه تنفسي وارد جريان خون ميشود

3)همراه خون به بافت ها نميرود

49_كدام يك از نشانه های زیر از  علائم ثانويه عامل خفه كننده است؟

1)تنگي نفس                                  2)سردرد                                        3)سرفه

 

50_كدام يك جزء روش مقابله با تا ثير عامل خفه كننده نيست؟

1)قدامات عمومي را انجام دهيد           2)دهان مصدوم را از ترشحات خالي نكنيد             3)همه موارد

 

51_علائم عامل اشك آور چيست؟

1)سوزش بيني                                 2)سرفه                                         3)همه موارد

 

52_مشخصات عامل اشك آور چيست؟

1)جامد است   - بویی شبیه فلفل دارد                                  2)رنگ آن سفيد است                          3)همه موارد

 

53_مشخصات عامل تهوع آور چيست؟

1)جامد است                                     2) رنگ آن زرد است                          3)هيچ كدام

 

54_دردهاي شديد شكم از كدام عوامل است؟

1)خفه كننده                                        2)تهوع آور                                     3)اشك آور

 

55_درچه مناطقي نياز به رفع الودگي نيست؟

1)مناطق بسته                                      2)مناطق صحرايي                             3)منا طق  آلوده

 

56_در چه زماني از ماسك ضد گاز استفاده مي كنيم؟

1)پس ز اعلام يا تشخيص وقوع يك حمله ش.م.ر          2)پس از تشخيص منطقه ي آلوده

3) مورد 1و2

 

57_نحوه ي ماسك گذاري به چه صورت انجام ميشود؟

1)جريان تنفس خود را به طور موقت قطع كنيد  

2)در كمتر از 9 ثانيه ماسك خود را بگذاريد                     3)قبل از اعلام عدم  ماسک برداری

 

58_كدام يك از اقدامات عمومي پس از خروج ازمنطقه ي آلوده به مواد شيميايي است؟

1)چشمهايتان رابه مدت 10 دقيقه با آب سرد بشوييد

2)چشمهايتان رابه مدت 14 دقيقه با آب سرد بشوييد 

3) چشمهايتان رابه مدت 16 دقيقه باز كنيد

 

59_كدام يك از خصوصيات عوامل ميكروبي نيست؟

1)اقدامات عمومي را انجام ندهيد

2)اقدامات عمومي را انجام دهيد

3)اب دهان خود را بيرون بريزيد

 

60_ هنگام تشعشعات هسته اي كدام يك پناهگاهاي مناسبي هستند؟

1)شيارها                       2)گودال ها                             3)سنگر خفره روباه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 13:12  توسط حسین ابوفاضلی  |